Zahajovací schůzka pro všechny rodiče (kromě rodičů nově nastupujících dětí)

bude v naší MŠ ve STŘEDU  2. září  2020 od 16.30 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

  • s rodiči budou prodiskutovány nejčastější problémy, a budou seznámeni se změnami ve „Školním řádu MŠ Choltice“
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni, pískání na flétničky, sportovní aktivita "Sportovní školička", práce s interaktivní tabulí, kroužek angličtiny a další důležité informace.
  • závěrečná diskuse, připravte si Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

 

Zahajovací schůzka pro všechny rodiče nově nastupujících dětí

bude v naší MŠ v PONDĚLÍ  24. srpna  2020 od 16.00 hodinÚČAST  NUTNÁ !!

Rodiče budou seznámeni se :

  • „Školním řádem MŠ Choltice“
  • „Směrnicí o stanovení úplaty“
  • „Školním vzdělávacím programem“naší MŠ
  • dále : informace ke školnímu stravování, plaveckému výcviku, solné jeskyni a další důležité informace. Diskuse,Vaše připomínky, náměty…

Schůzka je pouze pro rodiče, své děti ani jejich sourozence nevoďte

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ CHOLTICE školní rok 2019/2020

Na základě § 34, odst.3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ředitelka mateřské školy rozhodla o přijetí /nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole takto:

Eva Nevolová, ředitelka školy

 

Zapojení mateřské školy do projektu EU

Naše mateřinka se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

euopvk

 

 

 

 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  19.9.2019  8.00 hod.
 „Jak náš žebříček o šprušle přišel“

 DIVADÉLKO ŠTERNBERG  16.10.2019  8.15 hod.
 „Perníková chaloupka, Červené klubíčko, O slepičce a kohoutkovi“

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ  22.10.2019  8.00 hod.
(portrétová fotografie-do půl pasu)

 AGENTURA ULBERTOVÁ  24.10.2019  8.30 hod.
 „Český rok“ - hudební pořad A. Kubínové

 AGENTURA PERNŠTEJNI  14.11.2019  8.15 hod.
 „Strach má velké oči"

 DŘEVÍČKOVA DÍLNIČKA  22.11.2019  8.00 hod.
 „Tvořivá podzimní dílna“ – děti po odděleních
 
 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  26.11.2019  8.15 hod.
 „ Jak se čertík Lucíšek naučil poctivé řemeslo“

 ŠKOLA V POHYBU            29.11.2019  8.00 hod.
 Předškoláci z MŠ společně s 1.stupněm ZŠ v tělocvičně (akce na 1 hodinu)
 
 DIVADLO KOLOBĚŽKA  19.12.2019  8.30 hod.
 „Pohádka o veselém vánočním stromečku“

MARSTAFIT – „Vědecké laborky“  8.1.2020  9.30 hod.
(postupně všechna oddělení : 9.30.,10.30.,12.30-III.oddělení)

 D.Čemusová – Hudební pořady pro děti  16.1.2020  8.30 hod.
 „Muzikantský rok“

 BUBNOVÁNÍ V KRUHU  5.3.2020  8.00 hod.
 bubnování dětí – 2(3) skupiny, pod vedením profesionálů (v tělocvičně ZŠ)

 SKUPINOVÉ FOTOGRAFIE DĚTÍ  16.3.2020  8.00 hod.
(celá postava, nic zeleného na sobě!!!)

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  23.3.2020  8.30 hod.
 (projektové dopoledne pro předškoláky – téma : „Malý stavitel města“ a „Malý zpracovatel   dpadů“)

 DIVADLO KOLOBĚŽKA  31.3.2020  8.30 hod.
 „Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce“

 VÝCHOVNÝ KONCERT  3.4.2020  7.45 hod.
 (pan Drahotský – nabídka ZŠ)

 DIVADLO ŠEHEREZÁDA  21.4.2020  8.15 hod.
 „Zebra na přechodu“

 CELODENNÍ VÝLET PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DO PARKU
 MIRÁKULUM:  PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE
 14.5.2020  7.30 hod:
 podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ
 
 CELODENNÍ VÝLET DO ZOO JIHLAVA  26.5.2020  8.00 hod:
 Podrobnosti budou upřesněny před akcí na nástěnkách v MŠ.
 
 DIVADLO KREJČÍKA HONZY  1.6.2020  9.30 hod.
 „Den dětí“

 CENTRUM KOSATEC PARDUBICE   8.6.2020   7.45 hod.
  zážitkový seminář pro předškoláky – dopolední akce

 

Ostatní akce budou zveřejňovány s předstihem v průběhu roku, podle aktuální nabídky. Sledujte ve vlastním zájmu pravidelně nástěnky v MŠ a webové stránky.